PolAMK - Julkaisut
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Julkaisut
SINISET KLASSIKOT Poliisi- ja kriminologian alan moderneja klassikkotutkimuksia 1
Julkaistu:2019 
Kustantaja:Poliisiammattikorkeakoulu 
Sivumäärä:176 
Tekijät:(toim.) Matti Vuorensyrjä 

23.10 €

Siniset klassikot on neljän tutkijan kirjoittama kokoomateos, joka käsittelee poliisialan ja osittain myös kriminologian alan klassikkotutkimuksia. Kohteiksi on valittu tutkimusalueiden ehdottomia klassikko-tekstejä: Robert Reinerin The Politics of the Police, Steven Pinkerin The Better Angels of Our Nature, Bruce Hoffmanin Inside Terrorism sekä Reid Meloyn ja Jens Hoffmannin toimittama International Handbook of Threat Assessment. Teoksessa punnitaan näiden klassikkotutkimusten analyyttista ja empiiristä pitävyyttä ja pohditaan niiden historiallista ja nykyistä merkitystä kohdeilmiöidensä selittäjinä. Mitä poliisin vaikuttavuudesta, poliisikulttuurista, väkivallan pitkästä historiasta, väkivallan hallinnan keskeisistä instituutioista, terroris-mista, mediasta ”terrorismin happena”, vakavien väkivallantekojen riskitekijöistä ja parhaista käytettävis-sä olevista uhka-arviomenetelmistä tiedetään? Sinisten klassikoiden keskeisenä ajatuksena on ollut antaa tilaa vapaalle tutkijalähtöiselle teoriakeskus-telulle ja teoreettiselle ideoinnille. Tämä tavoite koskee sekä teoksen kirjoittajia että sen lukijoita. Tutkija-yhteisö ja alan opiskelijat voivat käyttää teosta kokonaisuutena, oman alakohtaisen teoriatietoisuutensa rakentamiseen. Teoksen kirjoituksia voi käyttää myös kokonaisuudesta erillisinä yksittäisinä artikkeliteks-teinä. Erityisen hyödyllistä on käyttää artikkelitekstejä alkuperäisten klassikkotutkimusten rinnalla, klas-sikkoteksteihin kohdistuvan oman tulkinnan tukena.


Takaisin