PolAMK - Julkaisut
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Julkaisut
POLISENS MAKTMEDELSANVÄNDNING En lärobok om finsk rätt
Julkaistu:2018 
Kieli:ruotsi 
Sivumäärä:145 
Tekijät:Johan Boucht 

16.50 €

Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av maktmedel enligt finsk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första att tydliggöra de konstitutionella rättsstatsdimensioner som maktmedelsfältet har, och då särskilt i förhållande till de mänskliga rättigheterna. För det andra att tydliggöra förhållandet mellan å ena sidan laga befogenhet enligt polislagen som rättsgrund för ett polisiärt ingripande med maktmedel, och, å andra sidan, nödvärn och nöd enligt strafflagen. I tillägg framförs också vissa rättspolitiska synpunkter de lege ferenda. Boken är avsedd att användas i första hand som lärobok vid Polisyrkeshögskolan, men kan också vara av intresse för åklagare, domare eller andra som är intresserade av denna fråga. Boken är tänkt att kunna användas på alla nivåer i utbildningen, såväl på grundkurs som på befälskurs, och innehållet är därför stundtals mer detaljerat än vad en grundläggande lärobok normalt skulle göra anspråk på. Boken förutsätter kunskaper i straffrätt. Johan Boucht är numera professor i straffrätt vid Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo och professor II i politi- og påtalerett vid Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han är också docent i straffrätt vid Helsingfors universitet, och har sedan 2003 undervisat i straffrätt och maktmedelsrätt vid Polisyrkeshögskolan.


Takaisin